Κοινωνική Μέριμνα

Κοινωνική Μέριμνα

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου προσφέρουν συστηματικά στήριξη σε πλήθος πολιτών, που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Δικαιούχοι των προγραμμάτων των Κοινωνικών Δομών μπορεί να είναι:

 • Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του Δήμου μας
 • Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας
 • Αλλοδαποί  που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Αναπηρικά επιδόματα/προγράμματα.

Δικαιολογητικά:

Α) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ απαιτεί:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχο ή συνδικαιούχος).
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (ΑΦΜ και για ανήλικους δικαιούχος).
 • Ε1και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους.
 • Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email).
 • Βιβλιάριο υγείας.

B) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ απαιτεί:

 • Νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, πληρεξούσιο σε ισχύ, απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αντιπροσώπων.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email),
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και νομιμοποιητικό έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου (αφορά γονείς).

Επιπλέον:

α. Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.

β. Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση ιδιωτικής κλινικής να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση

Δικαιολογητικά:

Α) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ απαιτεί:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος).
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (ΑΦΜ και για ανήλικους δικαιούχος).
 • Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους.
 • Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email),
 • Βιβλιάριο υγείας.
 • Απόφαση ΚΕΠΑ (παλιά και νέα εάν υπάρχει).

B) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ απαιτεί:

 • Νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, πληρεξούσιο σε ισχύ, απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αντιπροσώπων
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο,
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και νομιμοποιητικό έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου (αφορά γονείς).

            Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση

Χορήγηση επιδόματος σε άτομα με αιματολογικά νοσήματα

Δικαιολογητικά:

Α) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ απαιτεί:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος),
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (ΑΦΜ και για ανήλικους δικαιούχος).
 • ΕΙ και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους,
 • Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email).
 • Βιβλιάριο υγείας.
 • Απόφαση ΚΕΠΑ (παλιά και νέα εάν υπάρχει).

B) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ απαιτεί:

 • Νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, πληρεξούσιο σε ισχύ, απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αντιπροσώπων
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο,
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Νομιμοποιητικό έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου (αφορά γονείς).

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση

Δικαιολογητικά:

Α) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ απαιτεί:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος),
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (ΑΦΜ και για ανήλικους δικαιούχος).
 • ΕΙ και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους,
 • Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email).
 • Βιβλιάριο υγείας.
 • Απόφαση ΚΕΠΑ (παλιά και νέα εάν υπάρχει).

B) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ απαιτεί:

 • Νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, πληρεξούσιο σε ισχύ, απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αντιπροσώπων
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο,
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Νομιμοποιητικό έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου (αφορά γονείς).

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση

Δικαιολογητικά:

Α) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ απαιτεί:

 •  Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος).
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (ΑΦΜ και για ανήλικους δικαιούχος).
 • Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους.
 • Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email).
 • Βιβλιάριο υγείας.
 • Απόφαση ΚΕΠΑ (παλιά και νέα εάν υπάρχει).

B) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ απαιτεί:

 • Νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, πληρεξούσιο σε ισχύ, απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αντιπροσώπων
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και νομιμοποιητικό έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου (αφορά γονείς).
 • ΟΙ άμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προυποθέσεις του Φορέα για λήψη σύνταξης

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εδώ.

Δικαιολογητικά:

Α) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ απαιτεί:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος).
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (ΑΦΜ και για ανήλικους δικαιούχος).
 • Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους.
 • Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email),
 • Βιβλιάριο υγείας.
 • Απόφαση ΚΕΠΑ παλιά και νέα εάν υπάρχει),

B)Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ απαιτεί:

 • Νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, πληρεξούσιο σε ισχύ, απόφαση δικαστικής συμπαράστασης).
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αντιπροσώπων
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο,
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και νομιμοποιητικό έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου (αφορά γονείς).
 • Τα άτομα 19-25 ετών που φοιτούν σε (σε οποιαδήποτε βαθμίδα) θα προσκομίζουν βεβαίωση φοίτησης,

 Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εδώ.

Δικαιούχοι:

Σε εφαρμογή της αριθ. Π3α/Φ.15/Γ.Π. οικ. 88483/27-6-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1313/7-7-2008 τ. Β) ΚΥΑ χορηγείται επίδομα κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δυο κάτω άκρων και σε άτομα παράλυσης των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος:

 • Έλληνες Πολίτες
 • Οι υπήκοοι των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α΄ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
 • Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄).
 • Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Διαδικασία:

 • Υποβολή αίτησης από τον αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
 • Έλεγχος δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα και γνησιότητα και πρωτοκόλληση της αίτησης.
 • Έκδοση απόφασης και  ενημέρωση μητρώου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 • Γνωμάτευση  Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας (80% και άνω) και παράλυση των δύο κάτω άκρων ή ακρωτηριασμός   αυτών.
 • Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (πρόσφατη απόδειξη Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο συμβόλαιο).
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και το πρωτότυπο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται: 
  • α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει ο δικαιούχος. 
  • β) ‘Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία. 
  • γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση βελτίωσης της κατάστασης της υγείας του, μετάβασης του δικαιούχου στο εξωτερικό (για διάστημα μεγαλύτερο του τετραμήνου), αλλαγής τόπου κατοικίας, περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του δικαιούχου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου ή θανάτου. 
  • δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου. 
  • ε)  Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 • Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 • ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου

Υπεύθυνο Γραφείο:

 Κοινωνική Πρόνοια

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα.
 • Γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ατόμου και ο Δ.Ν. (δείκτης νοημοσύνης).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και των δύο γονέων εάν είναι συνταξιούχοι ή βεβαίωση Υπηρεσίας για τους εν ενεργεία, στην οποία θα βεβαιώνεται εάν ο δικαιούχος λαμβάνει ή όχι οποιαδήποτε χρηματική παροχή (σύνταξη, προσαύξηση, οικογενειακό επίδομα κλπ.) και εάν ναι, το ύψος του μηνιαίου ποσού και το συγκεκριμένο λόγο (ζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φοιτά σε ειδικό σχολείο ή νοσηλεύεται σε Ίδρυμα, υποβάλλεται αντίστοιχη βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται εάν η φοίτησή του είναι εξωτερική ή στην περίπτωση που είναι εσωτερική θα αναφέρεται το ύψος της μηνιαίας δαπάνης και ποιος την καλύπτει.
 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας, σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του υπευθύνου είσπραξης, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:
  • α) Η μόνιμη κατοικία και η σύνθεση της οικογένειας.
  • β) Ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου.
  • γ) Εάν λαμβάνει ή όχι το ανάπηρο άτομο ή η οικογένειά του άμεσα ή έμμεσα άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
  • δ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση εισαγωγής σε Ίδρυμα, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, λήψης επιδόματος ή σύνταξης ή θανάτου του δικαιούχου.
  • ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 • Αστυνομικές Ταυτότητες του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης (και τα πρωτότυπα).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, από τον άλλο γονέα, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα δηλώνει ότι, συμφωνεί για την είσπραξη του βοηθήματος του παιδιού του από τον ή την σύζυγο.
 • Για τους ενήλικες ,  κατατίθεται η Δικαστική απόφαση.
 • Κάθε χρόνο ο υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος υποβάλλει στην Υπηρεσία εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας,  βεβαίωση στην περίπτωση που ο δικαιούχος  είναι τρόφιμος Ιδρύματος και υπεύθυνη δήλωση.
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 • ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου. 

Υπεύθυνο Γραφείο:

  Κοινωνική Πρόνοια


Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που αδυνατεί να προσέλθει ο ίδιος, αίτηση του νόμιμου αντιπροσώπου του, η οποία θα συνοδεύεται από εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο.
 • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠ.
 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επίδειξη πρωτοτύπου )
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ,σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 • Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα, ότι:
  • α) Θα χρησιμοποιηθεί η οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες του δικαιούχου.
  • β) Δεν λαμβάνει για την ίδια αιτία οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • γ) Δεν περιθάλπεται σε κλειστό Ίδρυμα Προνοιακού χαρακτήρα.( Σε αντίθετη περίπτωση θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση).
  • δ) Για κάθε αλλαγή θα ενημερωθεί η Υπηρεσία (αλλαγή κατοικίας – εισαγωγή σε ίδρυμα – αλλαγή ασφάλισης και μορφολογίας αποδοχών, συνταξιοδότησης κλπ.).
  • ε) Κάθε Φεβρουάριο αναλαμβάνω να προσκομίζω τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Υπηρεσία σας.
  • – (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ) Δεν είναι ασφαλισμένος στο Δημόσιο ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • – Δεν λαμβάνει για την ίδια αιτία οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου θα προσκομίζουν:
  • α) Οι εν ενεργεία, βεβαίωση υπηρεσίας και μηνιαίων αποδοχών.
  • β) Οι συνταξιούχοι, ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως Γενικού Λογιστηρίου, καθώς και όποιας άλλης σύνταξης τυχόν υπάρχει. 
 • Οι ανασφάλιστοι θα προσκομίζουν:
  • Βεβαιώσεις από Ι.Κ.Α., ΟΑΕΕ, Ο.Γ.Α. και Ν.Α.Τ. από τις οποίες να προκύπτει, αν ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος ή συνταξιούχος του φορέα, όπως και αν λαμβάνει ή δικαιούται να λάβει, επίδομα παραπληγίας, από το φορέα που τυχόν βρεθεί εγγεγραμμένος. (ζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 • ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου. 

Υπεύθυνο Γραφείο:

Κοινωνική Πρόνοια

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 • Γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ατόμου 
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή βεβαίωση του Δήμου, περί μονίμου κατοικίας.
 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας, σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του υπευθύνου είσπραξης, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:
  • α) Η μόνιμη κατοικία και η σύνθεση της οικογένειας.
  • β) Ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου.
  • γ) Εάν λαμβάνει ή όχι το ανάπηρο άτομο ή η οικογένειά του άμεσα ή έμμεσα άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία.
  • δ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση εισαγωγής σε Ίδρυμα, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, λήψης επιδόματος ή σύνταξης ή θανάτου του δικαιούχου ή απουσίας στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου.
  • ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
 • Αστυνομικές Ταυτότητες του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης (και τα πρωτότυπα).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, από τον άλλο γονέα, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα δηλώνει ότι, συμφωνεί για την είσπραξη του βοηθήματος του παιδιού του από τον ή την σύζυγο.
 • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 • ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου. 

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:

 • Απόφαση σύνταξης ή απόκομμα πληρωμής (ΟΓΑ) ή ενημερωτικό σημείωμα τρίμηνων αποδοχών κλπ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:

 • Βεβαίωση από την Υπηρεσία που εργάζεται

ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (Πανεπιστημιακού επιπέδου):

 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας που εργάζεται ως επιστήμονας σύμφωνα με το πτυχίο του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ:

 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ:

 • Βεβαιώσεις από το ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΕ και ΝΑΤ από τις οποίες να προκύπτει ότι δεν είναι ασφαλισμένοι. (ζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας (και το πρωτότυπο)
 • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (για τους ανέργους)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας (και το πρωτότυπο)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ:

 • Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα αν λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος  λόγω αναπηρίας άμεσα ή έμμεσα οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (π.χ. μέρισμα σύνταξης, εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας, οίκοι νοσηλείας κλπ) και αν ναι, το ποσό που λαμβάνει (τμήμα παροχών ή συντάξεων)
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας (και το πρωτότυπο)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας (και το πρωτότυπο)
 • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (για τους ανέργους)

Υπεύθυνο Γραφείο:

Kοινωνική Πρόνοια


Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης.

Δικαιολογητικά:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο/ Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.Οι αλλοδαποί που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση.
 • Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία δηλώνει ότι: «Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει ή για οποιαδήποτε μεταβολή στη προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση ή απουσία του στο εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ» (προτυπωμένο έντυπο)
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος)
 •  Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση.
 • Φωτοτυπία ΕΝΦΙΑ
 •  Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Χορήγησης παροχών πρόνοιας του οικείου Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα από την οποία να προκύπτει αν ο αιτών/ουσα λαμβάνει οποιοδήποτε επίδομα και σε καταφατική περίπτωση, το είδος των επιδομάτων, το μηνιαίο ποσό και η χρονική διάρκεια χορήγησης
 • Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης ή και ο /η εν διαστάσει σύζυγος.
 • Ένα ή/και περισσότερα από τα παρακάτω δικαιολογητικά για την απόδειξη νόμιμης και μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης από την οποία θα προκύπτουν η/οι άδεια/ες παραμονής που είχαν χορηγηθεί καθώς και πότε εκδόθηκε το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) καθώς και τυχόν παλαιότερες άδειες παραμονής που είχαν χορηγηθεί και έχει ο αιτών στην κατοχή του.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου το οποίο φέρει τη σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη διαμονή (ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο πιστοποιεί την ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση (αφορά παλιννοστούντες ομογενείς από χώρα της πρώην ΕΣΣΔ).
 • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει εάν και πότε έχει λάβει το εφάπαξ επίδομα οικονομικής ενίσχυσης των επαναπατριζόμενων Ελλήνων.
 • Προσκόμιση απόφασης χορήγησης ιθαγένειας (ΦΕΚ) από την οποία να προκύπτει η απόκτηση ιθαγένειας, ο επαναπατρισμός, τυχόν άδειες παραμονής στην Ελλάδα (μέχρι την απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας), έγγραφο μετοικεσίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη είσοδος και παραμονή στη χώρα.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον αιτούντα ή το/τη σύζυγο, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο,Υ. ή σε περίπτωση φιλοξενίας από συγγενείς α ‘ ή β’ βαθμού, αντίγραφο αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος, που να το αποδεικνύει
 • Βιβλιάριο υγείας
 • Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
 • Πρόσφατη  βεβαίωση, του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της ημεδαπής (κύριας-επικουρικής ασφάλισης/αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης τους, καθώς και αν δικαιούνται ή λαμβάνουν σύνταξη
 • Οι βεβαιώσεις της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. οι συνταξιούχοι ελληνικών Φ,Κ.Α, θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται

Για επιδοματούχους προνοιακών

Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας, του αρμόδιου φορέα, αν ο αιτών λαμβάνει επίδομα (είδος, μηνιαίο ποσό, διάρκεια χορήγησης).

Για συζύγους συνταξιούχους

Οι ίδιες ως άνω βεβαιώσεις θα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο ή άλλο μέρος του σύμφωνου συμβίωσης, όταν αυτός/η είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού φορέα ή του Δημοσίου, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του φορέα συνταξιοδότησης, από το οποίο να προκύπτει το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνει.

Σε περίπτωση χηρείας

Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, στην οποία αναφέρεται αν ο/η/ χήρος/α δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απευθείας στον Ο,Π.Ε.Κ.Α.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση

Δικαιολογητικά:

 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι)
 • Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (ΙΒΑΝ) του αιτούντα (δικαιούχος ή συνδικαιούχος)
 • Στοιχεία επικοινωνίας αιτούντος( τηλεφωνο,email κ.α.)
 • Ε1 & Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους
 • Λογαριασμό Δ.Ε.Η.
 • Λογαριασμό Δ.Ε.Κ.Ο στο όνομα του αιτούντα
 • Για άνεργο/η βεβαίωση χρόνου ανεργίας
 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Έντυπο Συναίνεσης με το γνήσιο της υπογραφής όλων των ενήλικων μελών
 • Άδεια παραμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς και όπου απαιτείται βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής από την Περιφέρεια
 • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Ε2 ή Ε9
 • Αποδεικτικά πληρωμών εισοδημάτων του τελευταίου εξαμήνου (μισθοί, επιδόματα κ.α.)
 • Στην περίπτωση διάστασης, αίτηση διαζυγίου
 • Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας το αντίστοιχο δικαιολογητικό
 • .Βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων μελών από το σχολείο
 • Έντυπο συναίνεσης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση

Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο Συναίνεσης με το γνήσιο της υπογραφής όλων των ενήλικων μελών.
 • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο με διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης, Εάν λήγει νωρίτερα απαιτείται πρώτα τροποποίηση/ανανέωση του και μετά η αίτηση για το Επίδομα.
 • ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι)
 • Λογ/σμό Δ.Ε.Κ.Ο, (Δ.Ε,Η. κλπ.)
 • Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (ΙΒΑΝ) του αιτούντα (δικαιούχος ή συνδικαιούχος)
 • Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)
 • Οικονομικά στοιχεία: τελευταίο ΕΙ & Εκκαθαριστικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της για αλλοδαπούς
 • Στην περίπτωση διάστασης ή αίτησης διαζυγίου ή διαφορετικής σύνθεσης νοικοκυριού από αυτήν που εμφανίζεται στο σύστημα απαιτείται προσκόμιση επίσημου δικαιολογητικού τεκμηρίωσης της μεταβολής (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πιστ/κό γάμου κτλ)
 • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας προσκομίζεται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων (ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή ο έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα)
 • Σε περίπτωση οικογένειας με απροστάτευτο/α τέκνο/α προσκομίζεται δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας αυτού/ών σε μέλος του νοικοκυριού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πενταετή παραμονή του αιτούντα στη χώρα (ημεδαπού ή αλλοδαπού), εφόσον αυτή δεν μπορεί να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσκομιστεί κάποιο δικαιολογητικό. (π.χ.: αποδεικτικό φοίτησης σε σχολείο ή ανώτερη σχολή, φορολογικές δηλώσεις στις οποίες εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος, αποδεικτικό μίσθωσης κατοικίας).

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Α

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση

Δικαιολογητικά:

 • Η υποβολή αίτησης γίνεται από την μητέρα
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
 • ΑΜΚΑ παιδιού
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αιτούσας
 • Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους
 • Φωτοτυπία ΕΝΦΙΑ
 • Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, email).
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού αιτούσας (η αιτούσα να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος)
 • Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Σε περίπτωση πολίτη κράτους – μέλους Ε.Ε. που δεν έχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα υποβάλλεται δημόσιο έγγραφο απόδειξης της οικογενειακής του κατάστασης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης.
 • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη E,E. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Στις περιπτώσεις:

 • Αποβίωσης της μητέρας προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο ληξιαρχική πράξη θανάτου της.
 • Ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής αλλοδαπός προσκομίζεται ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
 • Δικαιούχου που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζεται άδεια διαμονής.
 • Ανάθεσης επιτροπείας του παιδιού σε φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται σχετική δικαστική απόφαση ή σχετική διαταγή ανάθεσης.
 • Αναγνώρισης τέκνου προσκομίζεται η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης.

ΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών κατά περίπτωση


Κοινωνική Πρόνοια

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικονομικής Αδυναμίας

Δικαιολογητικά:

● Εκκαθαριστικό Εφορίας τρέχοντος έτους.

● Φορολογική δήλωση (Ε1) και εκκαθαριστικό του τελευταίου οικονομικού έτους και όλα τα έντυπα δήλωσης Ε9 από το 2010 και έπειτα και αν προκύπτουν ακίνητα και το Ε2 καθώς επίσης και ο τελευταίος ΕΝΦΙΑ.

● Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη , Ειδικό δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ανανεωμένο μαζί με φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του Διαβατηρίου (διαβατήριο μόνο για τους ομογενείς).

● Αποδεικτικό διεύθυνσης μονίμου κατοικίας εάν δεν προκύπτει από το Ε1 (λογαριασμός ΔΕΚΟ, ή μισθωτήριο κατοικίας θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης). Στις περιπτώσεις φιλοξενίας: Υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας με το γνήσιο της υπογραφής του φιλοξενούντος και αποδείξεις μόνιμης κατοικίας αυτού.

● Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 60 ετών. Η κάρτα ανεργίας πρέπει να είναι ανανεωμένη.

● Για έγγαμους /ες απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους. Εάν είναι διαζευγμένοι απαιτείται το διαζύγιο και εάν είναι σε διάσταση απαιτείται αγωγή διαζυγίου (να μη ξεπερνά τα 2 έτη παλαιότητας) ή μεταβολή στοιχείων φυσικού προσώπου από τη Δ.Ο.Υ.

● Για άτομα με αναπηρία απαιτείται αντίγραφο γνωμάτευσης υγειονομικής Επιτροπής , (Κ.Ε.Π.Α.).

● Αποδεικτικό της οφειλής για την οποία ζητείται το Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας.

● Βεβαίωση από την Υπηρεσία που ζητά το εν λόγω πιστοποιητικό και ο λόγος χρήσης του, ο οποίος θα πρέπει να προβλέπεται σε διάταξη (ΕΥΔΑΠ – ΔΕΗ – ΕΦΟΡΙΑ κ.τ.λ.).

● Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (ζητείται αυτεπάγγελτα).

Υπεύθυνο Γραφείο:

Κοινωνική Πρόνοια

Κοινωνικό Παντοπωλείο

  Ο Δήμος στην προσπάθεια του να ανακουφίσει τις καθημερινές ανάγκες των οικονομικά αδύνατων δημοτών του και να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, δημιούργησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Μια υπηρεσία όπου οι κοινωνικά ευπαθείς πολίτες, μπορούν να προμηθευτούν είδη διατροφής, καθαριότητας και υγιεινής, είδη ιματισμού, ένδυσης, υπόδησης και παιχνίδια.

  Στα διατιθέμενα προϊόντα τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές ασφαλείας, εξασφαλίζονται όλες οι συνθήκες υγιεινής και αποθήκευσης, ενώ προέρχονται από καταστήματα, επιλεγμένους προμηθευτές, αλλά και προσφορές πολιτών

Δικαιολογητικά:

● Αίτηση του ενδιαφερομένου

● Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

● Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα

● Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

● Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο

● Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Επιπλέον Δικαιολογητικά:

● Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα

● Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα

● Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς

● Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

● Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ

● Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν

● Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου

● Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)

● Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο

Ο Δήμος Σύμης συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των ευπαθών και τρίτης ηλικίας ατόμων, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Αποκλειστικοί υπάλληλοι θα εξυπηρετούν ατομικά των κάθε ωφελούμενο για αγορές και πληρωμές φαρμάκων,λογαριασμών, και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.