Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε για όλες τις αιτήσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των ορίων του Δήμου, όπως η αδειοδότηση για έναρξη ή επέκταση εμπορικής δραστηριότητας, η άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, η παράταση του ωραρίου λειτουργίας, η άδεια μουσικής και άλλα όσα αφορούν την σχέση των επιχειρήσεων και του Δήμου.

Για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προς την υπηρεσία μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η υπηρεσία του Δήμου αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή των αναλογούντων τελών, μετά την πληρωμή των οποίων εκδίδεται η σχετική άδεια και αποστέλλεται στο περίπτερο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση 
 • Άδεια εκμίσθωσης περιπτέρου. 
 • Δημοτική ενημερότητα. 
 • Ταμειακή απόδειξη με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ. 
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
 • Αναλυτική περιγραφή εξοπλισμού. 
  • Σκαρίφημα συνταγμένο από ιδιώτη μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου για τον οποίο γίνεται η αίτηση και ο οποίος θα είναι εντός των δικαιούμενων ορίων βάσει κανονιστικής.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τεχνική Υπηρεσία

* Η υπηρεσία αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή των αναλογούντων τελών, μετά την πληρωμή των οποίων εκδίδεται η σχετική άδεια και αποστέλλεται στο περίπτερο μέσω της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους εφόσον έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
 • Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων (φωτοαντίγραφο)
 • Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος (φωτοαντίγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου για την «ηχοαπομονωτική ικανότητα» του καταστήματος. Αφορά άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, που έχουν εκδοθεί μέχρι την 25/7/2012,   ή Βεβαίωση εξειδικευμένου γραφείου ή ειδικού επιστήμονα για άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, που έχουν εκδοθεί μετά την 26-7-2012.
 • Φωτοαντίγραφο Παλαιάς Παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων (αν υπάρχει)
 • Πιστοποίηση μη οφειλής στο Δήμο (αποτελεί στοιχείο που ερευνάται από τον ίδιο τον Ο.Τ.Α.).

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τεχνική Υπηρεσία

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Άδεια λειτουργίας καταστήματος (φωτοαντίγραφο).
 • Ταμειακή απόδειξη με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.
 • Συνηγορία ΥΠΕΚΑ και ΥΠΠΟ (όπου απαιτείται) και συγκεκριμένα :
  • Συνηγορία ΥΠΕΚΑ προσκομίζουν τα καταστήματα όπου ισχύουν ειδικά ΠΔ χρήσεως γης.
  • Συνηγορία ΥΠΠΟ προσκομίζουν τα κατάστημα που βρίσκεται σε απόσταση μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέτρα από αρχαιολογικό χώρο.
 • Υπεύθυνη δήλωση.
 • Σε νέα καταστήματα, στα οποία δεν έχει οριοθετηθεί ο κοινόχρηστος χώρος ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί αλλαγή χρήσης αυτού, συντάσσεται νέο πρακτικό οριοθέτησης, από το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης, το οποίο αποστέλλεται στην υπηρεσία μας.

Τέλος, αποστέλλεται στον καταστηματάρχη έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή των αναλογούντων τελών, μετά την πληρωμή των οποίων εκδίδεται η σχετική άδεια και αποστέλλεται 

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τεχνική Υπηρεσία

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.