Δόμηση και Ακίνητα

Δόμηση και Ακίνητα

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών δόμησης, κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, Βεβαιώσεων Οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Ο δημότης συμπληρώνει την αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία και εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος από τους αρμοδίους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας. Ο δημότης  υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος και την καταθέτει στο αρμόδιο πρακτορείο της ΔΕΔΔΗΕ εντός 10 ημερών. Σε περίπτωση διαδοχής καταναλωτή ή αλλαγής χρήσης του ακινήτου πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή από τον δήμο σύμφωνα με τον Ν.2130/1993 άρθρο 27 παρ.4.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση νέας παροχής 
 • Αριθμός νέας παροχής (δίδεται από τη ΔΕΔΔΗΕ)
  • Αριθμός και έτος οικοδομικής αδείας (εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιά, πέραν την τετραετίας, χρειάζεται βεβαίωση πέρατος των εργασιών ή πρόσφατη αναθεώρηση της άδειας ή βιβλίο ενσήμων ΙΚΑ για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγια εργασιών που έγιναν μετά την τετραετία)
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (για οικοπεδούχους) ή πίνακα αναλογισμού ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού (με σφραγίδα & υπογραφή του)
 • Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ταυτότητα του αιτούντος 
  • Τακτοποίηση  οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τελών καθαριότητας-φωτισμού του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου 
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.
  • Βεβαίωση ΔΟΥ για ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας για επαγγελματική χρήση, προκειμένου να εντάσσεται σε μειωμένους συντελεστές Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για όσους ΚΑΔ έχουν εγκριθεί περί Λιανικού Εμπορίου και Υπηρεσιών 

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τεχνική Υπηρεσία

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 • Τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Α. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 • Τίτλος Ιδιοκτησίας ακινήτου με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας [Η δήλωση με τα στοιχεία μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου συμπληρώνεται από τον/την Δημότη/Δημότισσα. Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία του/της αιτούντος/αιτούσας ακολουθεί η Διαδικασία Ελέγχου Ακινήτου και καταχώρησης ως μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο]
 • Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

Β. ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 • Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 • Αντίγραφο Υπεύθυνης δήλωσης για το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο με τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ακινήτου και με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 • Κατάσταση περί μη οφειλής από Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου εφόσον απαιτείται.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τεχνική Υπηρεσία

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώνει όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα(κτίσματα ή οικόπεδα)  στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δηλώνει:

 • Μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα μετά την παρέλευση της 4ετίας από την ημερομηνία 1ης οικοδομικής άδειας επειδή μόνο κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δικαιούνται απαλλαγής (εκτός εάν έχει χρησιμοποιηθεί το ακίνητο ήδη πριν την πάροδο της τετραετίας)
 • Υπαγωγή του ακινήτου στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

  Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας
 •  Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος (για νέο ιδιοκτήτη)

Ως εκ τούτου, συμπληρώνει και καταθέτει «Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερουμένου ηλεκτρικής ενέργειας». Εάν η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται εκπρόθεσμα (πέραν της 4ετούς απαλλαγής) και χρησιμοποιείται το ακίνητο προκύπτει οφειλή:

 • Τέλη καθαριότητας-φωτισμού για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία περάτωσης της 4ετους απαλλαγής έως την τρέχουσα ημερομηνία (σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 του Β.Δ.24-9/20-10-1958, το άρθρο 3 του Ν.25/1975, το άρθρο 2 του ΑΝ.344/1968) και
 • Πρόστιμο λόγω μη υποβολής δηλώσεως (βάσει του άρθρου 19 παρ.1α του Ν.1080/1980), η πληρωμή των οποίων μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε με ένταξή τους σε χρηματικό κατάλογο

Τα ακίνητα που διακόπτεται η ηλεκτροδότησή τους και δεν χρησιμοποιούνται πλέον απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας & φωτισμού (Ν.3345/2005 άρθρο 5 παρ.1). 

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τεχνική Υπηρεσία

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.