Στοιχεία επικοινωνίας υπηρεσιών

Α/Ααποδέκτες επικοινωνίαςΤηλemail
1ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ – Πρωτόκολλο2246360403 – 419[email protected]
2Δήμαρχος Παπακαλοδούκας Ελευθέριος22463-60422[email protected]
3Γραφείο υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου22463-60410[email protected]
4Γραφείο υποστήριξης ΟικονομικήςΕπιτροπής22463-604222[email protected]
5Γραφείο δημοτολογίων –
ληξιαρχείου & αλλοδαπών
22463-60401[email protected]
6Γραφείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού22463-60415[email protected]
7Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας22463-60400[email protected]
8Γραφείο ταμειακής διαχείρισης22463-60402[email protected]
9Γραφείο Μισθοδοσίας22463-60409[email protected]
10Γραφείο Λογιστηρίου22463-60416[email protected]
11Γραφείο προμηθειών22463-60413[email protected]
12 Γραφείο προμηθειών 22463-60414[email protected]
13Γραφείο Εσόδων22463-60412[email protected]
14Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας 22463-60417[email protected]
15Τμήμα τεχνικών – Ηλεκτρομηχανολογικών
έργων & Συγκοινωνιών
22463-60411[email protected]
16Τμήμα τεχνικών – Ηλεκτρομηχανολογικών
έργων & Συγκοινωνιών
22463-60404[email protected]
17Γραφείο Κ.Ε.Π.22463-60441 [email protected]
18 Γραφείο Κ.Ε.Π. 22463-60442 [email protected]
19 Γραφείο Κ.Ε.Π. 22463-60443 [email protected]