ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ”

25 Φεβρουαρίου, 2021 12:58

        ΙΔΡΥΜΑ

¨ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ¨                                                                   Σύμη,  25/2/2021

                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.:  3

ΤΗΛ. 2246360419

                                                                  Προς:

                                                                        Μέλη Ιδρύματος «ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε τακτική συνεδρίαση του Ιδρύματος «ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ» την Δευτέρα 1η Μαρτίου και ώρα από 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), την παρ 1 του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο αρ. 40 με Α.Π. 20930/31-03-2020, δια περιφοράς τη λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ιδρύματος «ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ».

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας μέχρι την Δευτέρα 1/3/2021 και ώρα 11:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected]

                                                    Η Πρόεδρος

                                              Ευδοκία Φωτάρα