ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

16 Ιουλίου, 2021 12:01

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.