168-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10 Δεκεμβρίου, 2020 11:10

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων .

 click here todownload the PDF file.