Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

14 Ιανουαρίου, 2021 10:23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 14-01-2021
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 128
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης


ΤΗΛ(2246360410)
FAX (22460) 71344 -71386

ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης

κ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Ειδική Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Σας καλούμε να αποφασίσετε σε ΕΙΔΙΚΗ κατεπείγουσα συνεδρίαση την 14 η του
μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από 15:00 έως 20:00, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), του άρθρου 74 του Ν.
4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα
στις εγκύκλιους του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, αρ.40 με Α.Π.20930/31-03-2020,
αρ.163 ΑΠ 33282/29-05-2020, αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και αρ.426
με ΑΠ:77233/13.11.020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των
θεμάτων που ακολουθούν και να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας την Πέμπτη 14 του μηνός Ιανουαρίου
2021 και από 15:00 έως 20:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e mail του
Δήμου [email protected]

 1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης σύμφωνα με τις
  διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ
  5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1
  του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020),
  του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-
  2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με
  Α.Π. 20930/31-03-2020 την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 και την
  εγκύκλιο αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 με
  ΑΠ:77233/13.11.020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4).
 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Σύμης, οικονομικού
  έτους 2021 και ανάκληση της υπ’ αριθμ 127/2020 απόφασης ΔΣ
  Με βάση τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77
  Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και στη συνέχεια
  τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν.4623/19, και το άρθρο 40 του
  Ν.4735/2020.
  Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή το ΟΠΔ καθορίζει τους στόχους εκτέλεσης του
  οικονομικού έτους 2021 και είναι απαραίτητη η άμεση έγκρισή του για την ομαλή εκτέλεση
  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού .
   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ