ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ.

9 Μαΐου, 2022 9:47