Δ.Ε.Υ.Α.Σ- Ανακοίνωση της Υπ΄ Αριθμ. Σοχ 2/2023 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

19 Απριλίου, 2023 9:47

Δ.Ε.Υ.Α.Σ- Ανακοίνωση της Υπ΄ Αριθμ. Σοχ 2/2023 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου