ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΠ

11 Ιανουαρίου, 2021 18:49

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                                         Σύμη,  4–12-2020                              

      ΔΗΜΟΥ  ΣΥΜΗΣ                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 13

           ΤΗΛ. 22463 60410                                                                                          

Προς:

Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Παιδείας

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018), της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα των υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020,(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιων του ΥΠΕΣ, 163/29-5-2020  ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και  σε εφαρμογή των εγκυκλίων 40/20930/31-3-2020, αρ.163 ΑΠ:33282/29-05-2020, αρ.60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), 426 με ΑΠ:77233/13.11.020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) και σύμφωνα  με το  άρθρο 50 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 Τεύχος Α’  ) , σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική Δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα γίνει στις 08-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατανομή Δ΄ Δόσης για το έτος 2020 ποσού 9.186,20 ευρώ στην  Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική  Επιτροπή   του  Δήμου Σύμης.

                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                          Βασίλειος Τσαβαρής