Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

11 Ιανουαρίου, 2021 19:04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 24-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4310

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή

Τηλέφωνο:  22463-60422                                                                                       Προς:

  Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                         Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε τακτική συνεδρίαση την 28η του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου  43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  την εγκύκλιο αρ. 163 με Α.Π. 33282/29-05-2020, την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 και αριθμ. 426/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ4ΜΤΛ6-ΥΔ4)) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) δια περιφοράς, για τη  λήψη απόφασης των  θεμάτων που ακολουθούν. Για τα  θέματα,  σας αποστέλλεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την  ενημέρωσή σας, ώστε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας μέχρι τη Δευτέρα  28 του μηνός  Δεκεμβρίου και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο περί μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου έτους 2020 του Δήμου Σύμης.
  3. Αποδοχή ποσού από «Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου Σύμης» δωρεάς από κληρονομιά Ευαγγελίας Χαραλαμποπούλου.
  4. Αποδοχή ποσού 100.000,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
  5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: «Ανάθεση εργασιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σύμης».

                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ              

                                                της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας