Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής – Πίνακας Προσωρινής κατάταξης των υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ για θέσεις μερικής απασχόλησης με ειδικότητα: “Καθαρίστριες σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης σχολικού έτους 2022-2023”

23 Αυγούστου, 2022 14:54