ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔHMOTIKOY ΣYMBOYΛΙΟΥ

11 Ιανουαρίου, 2021 18:54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

                                                                                      Σύμη, 10.12.2020

Αριθμ Πρωτ. 4125

(    (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                         Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης

ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σας καλούμε να αποφασίσετε  σε τακτική συνεδρίαση  στις 15  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα από 08:00 έως 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010),  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα  στις εγκύκλιους του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, αρ.40 με Α.Π.20930/31-03-2020, αρ.163 ΑΠ 33282/29-05-2020, αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 με ΑΠ:77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν.

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας  την Τρίτη 15  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και ώρα από 08:00 έως 11:00,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο email του Δήμου [email protected]

  1. Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη για την παροχή υπηρεσίας: «Ανάθεση εργασιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Σύμης».
  2. Έγκριση Επικαιροποιημένου Εγχειριδίου Διοικητικών Ενεργειών.
  3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο: «Επέκταση 2ου δημοτικού σχολείου Σύμης Πετρίδειο με την επισκευή και επανάχρηση δημοτικού κτιρίου».
  4. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο: «Επανάχρηση ανενεργού εμβληματικού δημοτικού κτιρίου Σύμης».
  5. Μείωση μισθωμάτων και για τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο έτους 2020 για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                  Σύμη,   10/12/2020

Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.:  91

ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Προς:

                                                                                   Μέλη της Σχολικής Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης

                                                                                   Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε Τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, στις 15/12/2020 ημέρα Τρίτη και από 09:00 έως 12:00, σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) , την παρ 1 και την παρ 2 του αρ.184 του Ν.4635/2019, την παρ 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020) , του άρθρου 43 παρ. 1  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( αρ. φύλλου 75-30/03/2020 ), του  άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020, αρ. 40 με Α.Π. 20930/31-03-2020, αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020, αρ. 60249/22-09-2020 ( ΑΔΑ : Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 με ΑΠ : 77233/13-11-2020 ( ΑΔΑ : 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) δια περιφοράς για τη λήψη απόφασης του κάτωθι θέματος:

Για το θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας, ως προς την έγκριση του.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας,  την Τρίτη και από 09:00 έως 12:00και ώρα από 09:00 έως 12:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail των σχολικών επιτροπών του Δήμου Σύμης: [email protected]

  1. Αποδοχή κατανομής ποσού 5673,84€ που αφορά την Δ’ δόση έτους 2020, της Δημοτικής Επιτροπή Παιδείας.

                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                      ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣ