Ανακοίνωση της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

21 Ιουλίου, 2022 15:00