Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης

10 Δεκεμβρίου, 2020 10:31

Ο Δήμαρχος Σύμης έχοντας υπόψη: 1. Το Άρθρο 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
3. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης συνολικού

 click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.