ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

27 Νοεμβρίου, 2020 17:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 09-10-2020
Αριθμ Πρωτ. 3292
( (22460360422)
FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
ΚΟΙΝ:
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018), της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα των υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020,(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιου του ΥΠΕΣ, 163/29-5-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 40/20930/31-3-2020, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική Δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα γίνει στις 14-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Μείωση μισθωμάτων και για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από το νέο κορωνοϊο SARS–CoV-2 (COVID-19).
2. Διαμόρφωση θέσεων Ο.Ε.Υ. της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
3. Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Σύμης από 01-01-2021 έως και 31-12-2021.
4. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης σχετικά με την πρόσκληση 075 με ΑΠ 6254/878/Α3 με τίτλο : «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και έγκριση μελέτης.
5. Αίτηση Χ (όνομα) Χ (επίθετο) για διαγραφή προσαυξήσεων τελών ύδρευσης
6. Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σύμης» .
7. Σύσταση επιτροπής διενέργειας απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος Ν.Π. Δ.Π.Π.Κ.Σ. »
8. Απάντηση Δήμου Σύμης σχετικά με το υπ΄αριθμό πρωτ. 113/2020 έγγραφο της παράταξης ΠΡΩΤΑ.ΣΥ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ