ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ

27 Νοεμβρίου, 2020 10:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 5-11-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 3646

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                             Προς:

Φαξ:  (22460) 71344 -71386Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε Τακτική συνεδρίαση  στις  9 του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:00 έως 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου  43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 και την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) διά περιφοράς, τη λήψη απόφασης του  θέματος που ακολουθεί:

Για το  θέμα σας αποστέλλεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την  ενημέρωσή σας, οπότε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του ή μη.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας μέχρι τη   Δευτέρα 9 του μηνός  Νοεμβρίου και ώρα από 08:00 έως 11:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

  1. “Περί μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020»

της Οικονομικής Επιτροπής

    Ελευθέριος Παπακαλοδούκας