Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Αιγιαλός ΣΥΜΗ ΤΚ 85600 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2246070005 FAX: 2246360418
Απολογιστικά γ’ τριμήνου 2020 του Δήμου Σύμης
158.2020
Απολογιστικά β’ τριμήνου 2020 Δήμου Σύμης
104,2020 AΠΟΛ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΨΥ80ΩΗΠ-Χ6Λ
Απολογιστικά α’ τριμήνου 2020 Δήμου Σύμης
66.2020
168-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων .  click here todownload the PDF file.
167-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατάρτιση και Εισήγηση στο ΔΣ του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2016 (Αρθρο 72 του Ν 3852/2010) Σύμη, 29/09/2015  click here todownload the PDF file. 
  • Kατηγορίες