Προσκλήσεις

Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 14-01-2021ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 128ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΤΗΛ(2246360410)FAX (22460) 71344 -71386 ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Ειδική Συνεδρίαση ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασηςτου Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε να αποφασίσετε σε ΕΙΔΙΚΗ κατεπείγουσα συνεδρίαση την 14 η τουμηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από 15:00 έως […]
Απολογιστικά γ’ τριμήνου 2020 του Δήμου Σύμης
158.2020
Απολογιστικά β’ τριμήνου 2020 Δήμου Σύμης
104,2020 AΠΟΛ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΨΥ80ΩΗΠ-Χ6Λ
Απολογιστικά α’ τριμήνου 2020 Δήμου Σύμης
66.2020
168-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων .  click here todownload the PDF file.
167-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατάρτιση και Εισήγηση στο ΔΣ του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2016 (Αρθρο 72 του Ν 3852/2010) Σύμη, 29/09/2015  click here todownload the PDF file. 
  • Kατηγορίες