Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου Σύμης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΛΑΚΑΣ) ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Β’ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
  • Kατηγορίες