Προκηρύξεις

Οριστικός πίνακας κατάταξης και Βαθμολογίας κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων, μερικής απασχόλησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Για θέσεις Μερικής Απασχόλησης Ειδικότητα: ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Σχολικού έτους 2023-2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Διευκόλυνση Πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Σύμης».
Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
Προμήθεια ενός (1) μικρού δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3κυβ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Για την πλήρωση μίας θέσης ΠΕ Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δ.Ε.Υ.Α.Σ- Ανακοίνωση της Υπ΄ Αριθμ. Σοχ 2/2023 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Δ.Ε.Υ.Α.Σ- Ανακοίνωση της Υπ΄ Αριθμ. Σοχ 2/2023 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
  • Kατηγορίες