Προκηρύξεις

Προμήθεια ενός (1) μικρού δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3κυβ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Για την πλήρωση μίας θέσης ΠΕ Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δ.Ε.Υ.Α.Σ- Ανακοίνωση της Υπ΄ Αριθμ. Σοχ 2/2023 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Δ.Ε.Υ.Α.Σ- Ανακοίνωση της Υπ΄ Αριθμ. Σοχ 2/2023 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
«Επισκευή οδοστρώματος παραλιακής οδού στο νότιο τμήμα στο Πέδι», A.M. 03/2023.
Επισκευή αύλειου χώρου Γιανναρά και χώρου στάθμευσης στο μπαξέ του Φράγκου, με Α.Μ.04/2023.
«Ανόρυξη Υδρευτικών Γεωτρήσεων στην Νήσο Σύμη»
«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ
Δ.Ε.ΥΑ. ΣΥΜΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ-Ι.Δ.Ο.Χ.
Δ.Ε.ΥΑ. ΣΥΜΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ-Ι.Δ.Ο.Χ.
  • Kατηγορίες