Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Γνωστοποίηση- Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Ανακοίνωση πρόσληψης, για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, οδικού φωτισμού» (CPV: 34993000-4) για τις ανάγκες του οδικού φωτισμού το Δήμου Σύμης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.618,00 € με το Φ.Π.Α. ή 31.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Ταχ. Δ/νση : Σύμη Δωδεκάνησα Σύμη, 29-7-2020 Ταχ. Κωδ. 85600 Πληροφορίες : Μπαλασκάς Ελ. Αριθμ. Πρωτ. :2315 Τηλ.: 2246360413 FAX: 2241071386 URL: www.symi.gr E–mail: [email protected] συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, οδικού φωτισμού» (CPV: 34993000-4) για τις ανάγκες του οδικού φωτισμού το Δήμου Σύμης, […]
  • Kατηγορίες