ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

27 Νοεμβρίου, 2020 17:23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 8-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3265
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 2246360419
Προς: Εστιατόριο
Καλλίαρος Παντελής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γεύματος, για την διεξαγωγή ημερίδας στη Σύμη με θέμα : «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» την 10η Οκτωβρίου 2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού 797,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 248/8-10-2020 (ΑΔΑ: 9Β5ΤΩΗΠ-7Β0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 248.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Παρασκευή 9-10-2020 στις 10:00 το πρωί.
Δικαιολογητικά συμμετοχής δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (σύμφωνα με την παράγραφο 11 που προστέθηκε στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016).
Αρμόδια υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι η υπάλληλος Μόσχου Χρυσοβαλάντου (τηλ. επικοινωνίας 22460-72444).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 9-10-2020 στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» καθώς και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας www.symi.gr».

Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας