Περίληψη Διακήρυξης – Διακήρυξη για τη μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος μέχρι 31-12-2022.

19 Απριλίου, 2021 12:41