ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26 Νοεμβρίου, 2020 19:03

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή

Τηλέφωνο:  22463-60422                                                                                       Προς:

Φαξ:  (22460) 71344 -71386Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε τακτική συνεδρίαση  την 30η  του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου  43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020  την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 και αριθμ 426/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ4ΜΤΛ6-ΥΔ4)) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) διά περιφοράς, τη     λήψη απόφασης των  θεμάτων που ακολουθούν:

Για τα  θέματα σας αποστέλλεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την  ενημέρωσή σας, οπότε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας μέχρι τη Δευτέρα  30 του μηνός  Νοεμβρίου και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο της μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σύμης.
  2. Αποδοχή ποσού 24.068,08€ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Σύμης για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
  3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «DOTSOFT» περί παράτασης τεσσάρων (4) μηνών στη διάρκεια της σύμβασης με το Δήμο Σύμης για το έργο: «Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Σύμης».
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έτους 2020 του Δήμου Σύμης.

Ο Πρόεδρος 

          της Οικονομικής Επιτροπής

    Ελευθέριος Παπακαλοδούκας