Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

29 Ιουνίου, 2021 10:22