ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1 Μαρτίου, 2024 15:17

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος μας έχει ενεργοποιήσει τις θυρίδες μέσω GOV, και πλέον μπορεί να δέχεται αιτήσεις ψηφιακά.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας ανακοινώνουν την δυνατότητα ένταξης των Δήμων της χώρας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
gov.gr

Στις θυρίδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού τηρούνται έγγραφα ή σύνολα δεδομένων που απευθύνονται ή
αφορούν σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα/ χρήστες, μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), καθώς και οι σχετικές με αυτά
απαντήσεις/ έγγραφα.
Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/ χρηστών καθώς και οι απαντήσεις/ έγγραφα των αιτήσεων αυτών,
μπορεί να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως
πέντε (5) ετών.
Σε κάθε Δήμο της χώρας, παρέχονται ψηφιακές θυρίδες οι οποίες αποτελούν ένα ψηφιακό τρόπο
επικοινωνίας του πολίτη με τον Δήμο. Οι δημοτικοί υπάλληλοι θα μπορούν εύκολα να υποδέχονται και
να απαντούν αιτήσεις από πολίτες μέσα από ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον με την εγγύηση των
υπηρεσιών του gov.gr.